STOVĖSENOS: Musubi Dachi,
Sanchi Dachi,
Kokutsu Dachi
RANKŲ TECHNIKA: Seiken Ago Uchi
Seiken Jodan / Chudan/ Gedan Gyaku Tsuki.
GYNYBA: Seiken Chudan Uchi Uke
Seiken Chudan Soto Uke
KOJŲ TECHNIKA: Maje Geri Chudan Chusoku
KVĖPAVIMAS: Nogare
KATA: Taikyoku Sono Ichi, Sono Ni.
KUMITE: Sanbon Kumite
TEORIJA: Kyokushinkai Karate istorija
FIZINIS PASIRUOŠIMAS: 4 min. Mae Geri Chudan (hidari, migi),
30 atsispaudimų,
40 pritūpimų