STOVĖSENOS: Kiba Dachi (90′ ,45′) 
RANKŲ TECHNIKA: Shita Tsuki, 
Jun Tsuki, 
Teate Tsuki Jodan / Chudan / Gedan. 
GYNYBA: Morote Chudan Uchi Uke, 
Seiken Chudan Uchi Uke-Mawashi Gedan Barai. 
KOJŲ TECHNIKA: Mae Geri Jodan. 
KATA: Taikyoku Sono San. 
KUMITE: Yakusoku Ippon Kumite. 
RENRAKU: a) Mae Geri Chdan Chusoku — 
Gyaku Chudan Tsuki, b)Seiken Chudan Soto Uke — 
Gedan Barai — 
Gyaku Chudan Tsuki. 
TEORIJA: Katos praktinė reikšmė. 
FIZINIS PASIRUOŠIMAS: 4 min. Mae Geri Jodan Zenkutsi Dachi keičiant, 
35 atsispaudimai, 
45 pritūpimai.