STOVĖSENOS: Tsuru Ashi Dachi, 
Ji yu Kamae. 
RANKŲ TECHNIKA: Uraken Shomen Ganmen Uchi, 
Uraken Sayu Ganmen Uchi, 
Uraken Hizo Uchi, 
Uraken Oroshi Ganmen Uchi, 
Uraken Mawashi Uchi, 
Nihon Nukite Jodan (Me Tsuki), 
Yohon Nukite Chudan. 
GYNYBA: Seiken Jodan / Gedan/Juji Uke. 
KOJŲ TECHNIKA: Kansetsu Geri, 
Yoko Geri Chudan, 
Mawashi Geri Gedan. 
KATA: Pinan Sono Ni. 
KUMITE: Ji yu Kumite su 10 priešininkų. 
TEORIJA: Ji yu Kumite pratimų reikšmė ir būdai. 
FIZINIS PASIRUOŠIMAS: 5 min.Mawashi Geri Gedan, 
5 min. Yoko Geri Chudan Ji yu Kamae keičiant, 
40 atsispaudimai 
55 pritūpimai.